Belgische Herder Club Nederland - Logo

Statuten BHCN-Kringgroepen

 STATUTEN BHCN-KRINGGROEPEN        (standaard)

Naam en zetel

Artikel l

De Vereniging draagt de naam "BHCN-KRINGGROEP …………..."
Zij is gevestigd te …………..

Duur

Artikel 2

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Doel

Artikel 3

Het doel van de vereniging is, met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement van de BHCN, te komen tot:
A) Het beoefenen van de africhtings-sport en/of andere hondensport om de gebruikswaarde van de Belgische herdershonden te verbeteren en te bevorderen, waarbij het toepassen van parforce en elektrische trainingsmiddelen niet geoorloofd is.

B) Het organiseren van evenementen met betrekking tot de africhting en hondensport in de ruimste zin en de stimulering tot deelname van haar leden aan deze evenementen. Voor evenementen welke niet direct betrekking hebben op het sporten met de hond dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het bestuur van de BHCN.

C) Het bevorderen van de kennis van haar leden omtrent Belgische herdershonden.

D) Het geven van voorlichting over Belgische herdershonden.

Behalve de statuten en het huishoudelijk reglement van de BHCN zijn voor de kringgroep verscheidene, door de BHCN ingestelde, reglementen betreffende het werken met honden van kracht.

Lidmaatschap Artikel 4

Lid van de vereniging kunnen slechts zij zijn die het lidmaatschap van de BHCN bezitten. Voor nieuwe leden van de kringgroep geldt een proeftijd van drie maanden. Het bestuur van de kringgroep beslist omtrent de toelating. Het lidmaatschap vangt aan nadat is voldaan aan het vereiste gesteld in artikel 4 van de statuten van de BHCN.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt door:

A) Beëindiging van het lidmaatschap van de BHCN.

B) 0pzegging door het lid door middel van een, vóór l december van het verenigingsjaar, door de secretaris ontvangen, schriftelijke kennisgeving.

C) Opzegging door de vereniging bij een daartoe uitdrukkelijk door de algemene ledenvergadering genomen besluit met een twee derde meerderheid van het aantal aanwezige leden.

D) 0ntzetting door de vereniging uit het lidmaatschap bij een uitdrukkelijk daartoe door de algemene ledenvergadering genomen besluit met een twee derde meerderheid van het aantal aanwezige leden.

Inkomsten

Artikel 6

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, donaties, toevallige schenkingen en baten. Met betrekking tot de contributie worden bij huishoudelijk reglement nadere regels ingesteld.

Bestuur

Artikel 7

A) Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven meerderjarige leden.

B) Kandidaatstellingen kunnen geschieden door tenminste vijf leden van de kringgroep en door het bestuur zelve. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit en door de leden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Deze functies kunnen in één persoon verenigd zijn. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd.

C) De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij termen daartoe aanwezig .acht. Een daartoe strekkend besluit kan alleen worden genomen indien twee derde van de leden op de algemene ledenvergadering aanwezig is en dit besluit met een twee derde meerderheid van de aanwezige leden wordt genomen. Is het quorum van twee derde van het aantal leden niet aanwezig dan dient een nieuwe algemene ledenvergadering binnen dertig dagen te worden uitgeschreven waarbij het verzoek van schorsing of ontslag opnieuw in stemming dient te worden gebracht. Het voorstel wordt van kracht indien dit door twee derde van de dan aanwezige leden wordt bekrachtigd.

D) Elk bestuurslid is bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, en kan gehouden worden de lopende zaken af te wikkelen.

e) De bestuursleden treden af volgens een bij huishoudelijk reglement opgemaakt rooster.

Artikel 8

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde laten vertegenwoordigen. In spoedeisende gevallen heeft het Dagelijks Bestuur tevens de bevoegdheid de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

Artikel 9

Omtrent het beschikken over saldi wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.

Artikel 10

Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, alsmede voor het aangaan van overeenkomsten waarvan de duur meer dan één jaar is, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene ledenvergadering.

Algemene Ledenvergaderingen

Artikel 11

A) Binnen drie maanden na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

B) De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, geen bestuursleden zijnde, tot onderzoek van de rekening en verantwoording van de financiële boekhouding over het laatst verstreken verenigingsjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan.

C) Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

D) Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording, genoemd onder B, wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, geen bestuursleden zijnde, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording.

Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt dan ook de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar .in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12

A) De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van veertien dagen. De oproeping ter vergadering geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

B) Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls  zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste tien leden.

C) Na ontvangst van een verzoek als in lid B bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering binnen een termijn van vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen, nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven zullen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen dient te roepen.

Artikel 13

A) Alle stemgerechtigde leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben daar ieder één stem.

B) Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

C) Alle leden hebben het recht om voorstellen aan de ledenvergadering te doen, op de wijze als voorzien in het huishoudelijk reglement.

D) 0ver alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en diegene is gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco, en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

E) Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14

A) De voorzitter leidt de vergadering. Bij zijn afwezigheid zal één der andere bestuursleden de vergadering voorzitten.

B) Van het ter algemene ledenvergadering behandelde, worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Statutenwijziging

Artikel 15

A) Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste eenentwintig dagen bedragen.

B) Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgeno­men aan de leden toezenden en op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

C) Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal aanwezige leden.

Artikel 16

A) De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervoor de goedkeuring en toestemming van de besturen der kringgroepen en van het bestuur van de BHCN is verkregen en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

B) Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17

A) Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe door de algemene ledenvergadering genomen met tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn.

B) Bij gebrek aan het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van twee derde van het aantal aanwezige leden.

C) Bij de oproeping van de in lid a en B van dit artikel bedoelde vergadering moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.

D) Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur en bij ontstentenis van deze, door het bestuur van de BHCN.

E) Een eventueel batig saldo zal worden gestort in de kas van de BHCN.

F) Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam toegevoegd worden de woorden "in liquidatie".

Huishoudelijk Reglement

Artikel 18

A) De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag en de wijze van heffing van contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling gewenst voorkomt.

B) Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden overeenkomstig de te volgen procedure genoemd in artikel 15.

C) Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de statuten, het kynologisch reglement of de wet.

Slotbepaling

Artikel 19

In alle zaken waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, wordt gehandeld