Belgische Herder Club Nederland - Logo

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format

Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging:

Belgische Herder Club Nederland

(BHCN)

 

 

voor het ras: Belgische Herder


1.   ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de BHCN hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Belgische Herder zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 9 mei 2013 .Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de BHCN.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Belgische Herder woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.


2. FOKREGELS

Artikel VIII. 2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer,haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

2.2. Herhaalcombinaties:

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 15 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:

De BHCN stelt geen eisen aan het maximum aantal dekkingen van een reu.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide:
cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen:
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door de vereniging in dit VFR zijn opgenomen en vereist

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3.WELZIJNSREGELS
Artikel VIII.1 KR

3.1. Een teef mag niet worden gedekt voor de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 12 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.


4.GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
          

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen moeten de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:
    - Heupdysplasie.
Uitsluitend honden met een HD uitslag A of B kunnen voor de fokkerij worden ingezet. Voor buitenlandse honden geldt een vergelijkbare uitslag volgens de normering FCI.


4.2.1. ED onderzoek ( Elleboogdysplasie ) is wenselijk bij de Laekense

4.3. Aandoeningen:
met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

  • Epilepsie ( toegevoegd per  1-5-2022 ALV )
    1) Een lijder aan epilepsie wordt uitgesloten van de fokkerij ( krijgt fokverbod )
    2) De combinatie van ouderdieren van een lijder mag niet herhaald worden.
    3) Wanneer een ouderdier van een lijder in een andere ouder combinatie wederom een lijder aan epilepsie
        voortbrengt, wordt het ouderdier defenitief uitgesloten van de fokkerij ( en krijgt dus een fokverbod)
  • Heupdysplasie, HD-C of erger

4.4. Diskwalificerende fouten:
met honden met één of meer diskwalificerende fouten (volgens de rasstandaard) mag niet worden gefokt.

4.5. De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief d.m.v een keizersnede ( sectio caesarea) heeft plaats gevonden mag de teef niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt.

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:
beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2. Verplichte gedragstest:

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie:
Deelname aan exposities is niet verplicht.

7.1.1 Belgische Herders waarmee binnen de BHCN wordt gefokt, dienen in  voldoende mate te voldoen aan de rasstandaard.


7.2. Fokgeschiktheidskeuring:

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing

7.2.1. De BHCN streeft naar het aankeuren van alle ouderdieren.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten:
de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups:
de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

8.3. De fokker dient met een koopovereenkomst te werken.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4. Vanwege de gegevensverstrekking komen alle combinaties voor welke stambomen worden verstrekt voor publicatie in aanmerking.10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+6 KR

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Belgische Herder Club Nederland. op 9 mei 2013.

De voorzitter,                                                                       De Secretaris

Mevrouw P. Colijn                                                             Mevrouw C.W.M. Verhoeven

xx