Belgische Herder Club Nederland - Logo

Agenda Buitengewone ALV 19 -01-2019

 

 
 
logo bhcn

Agenda Buitengewone ALV 19 januari 2019
De organisatie van deze vergadering is ontstaan uit het verzoek van een aantal leden die volgens art.35 van de statuten met de vereiste ondertekenaars een BALV vergadering hebben aangevraagd omdat het zittende bestuur “IN GEBREKE” is gebleven zich niet aan de statuten heeft gehouden.
Op de ALV van 27 maart 2018 was besloten decharge over de boekhouding aan het bestuur te  verlenen mits op de Najaarsvergadering BHCN  de juiste cijfers gepresenteerd zouden worden. Deze Najaarsvergadering is nooit uitgeschreven.
De ondertekenaars zijn door de Raad van Beheer in het gelijk  gesteld om deze vergadering te houden.
Ze hebben gekozen voor een dagvoorzitter Mevr. A. van der Wolf-Thijssen en een notulist de heer W. van der Wolf.
 
Agenda voor de BALV vergadering van de BHCN van 19 januari 2019, Aanvang 13.15 uur
Plaats: Zalencentrum de Bongers, Flessestraat 54 te Heteren, 6666 CR tel. 026 4722701.
 
    1. Opening.
    2. Ingekomen stukken
        Brief van Mevr. Claudia Jansen dat zij opstapt als (vice) voorzitter wegens gezondheidsredenen.
        Brief van de heer Berry Meulenbroeks dat hij tijdens de vergadering zal aftreden als secretaris.
    3. Goedkeuring notulen van de ALV vergadering van 27 maart 2018
    4. Verslag van de kascommissie (indien mogelijk) en het advies inzake de bestedingen en de opmerkingen.
    5. Financiele Jaarstukken 2017 en 2018
    6. Bespreking van de geldelijke afspraken die gedaan zijn door het afgetreden bestuur.
    7. Begroting voor het jaar 2019.( ontwerp)
    8. Verkiezing kascommissie voor het jaar 2019
    9. Verkiezing stemcommissie.
    10. Verkiezing bestuursleden:
Er zijn vacatures ontstaan te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester. Er kan ingevolge het bepaalde bij art. 18 door 10 leden een voordracht worden gedaan voor een bestuurslid. Deze voordracht moet een week van tevoren bij secretariaat  aanwezig zijn, schriftelijk of per mail. Ook is het mogelijk zich staande vergadering verkiesbaar te stellen.
Aan bestuursleden/ vrijwilligers worden eisen gesteld. Ze zijn wel vrijwilligers maar hebben een taak uit te voeren en over kwaliteit en deskundigheid te beschikken. Het is gewenst dat de voorzitter een kynologisch inzicht heeft en een bindende factor is en boven de partijen staat.
11. Voortbestaan BHCN
Het is als BHCN aan te bevelen 5 bestuursleden te hebben. De overige te vervullen werkzaamheden kunnen worden gedaan door commissies in het leven te roepen. Het is echter noodzakelijk om ten minste 3 bestuursleden te hebben, voorzitter, secretaris en Penningmeester. Heeft de Vereniging GEEN DRAAGKRACHT meer om deze te leveren uit de aanwezige leden  dan komt art.44  Ontbinding Vereniging naar voren. Wij hopen dat het niet zover zal komen.
12.Wat verder tafel komt.
13.Rondvraag (alleen bestemd voor vragen over agendapunten die onduidelijk zijn geweest) . Nieuwe agendapunten/voorstellen worden in een volgende vergadering behandeld.
14.Sluiting
 
De aanvragers : Mw. P.Runderkamp, Dhr.K de Jongh, Dhr.J van Mol, Dhr.A van den Broek, Dhr, en Mevr. Hogenhout, Dhr, en Mw Hermans-Janssen, Dhr, en Mw. Rietkerk,Mw, C. Adams en Mw, W van Deijl.
 
 
 

Afdrukken E-mailadres