Belgische Herder Club Nederland - Logo

Aanpassing Huishoudelijk Reglement

 Huishoudelijk reglement
oude situatie:
Artikel 16 Introductie
Ieder lid kan met toestemming van de voorzitter één persoon introduceren bij bijeenkomsten en vergaderingen, tenzij het bestuur heeft bepaald dat voor een bepaalde bijeenkomst of vergadering introductie niet is toegestaan.
Artikel 17 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer. Over de beslissingen legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.
 
Nieuwe situatie nieuw artikel 17 invoegen, Artikel 18 toevoegen:
Artikel 17 Kringgroepen
Kringgroepen kunnen onder auspiciën van de BHCN landelijk actief zijn. Erkenning van een Kringgroep kan alleen plaatsvinden indien de Kringgroep i.o. voldoet aan de geldende erkenning voorwaarden. Betreffende het werken met honden zijn verscheidene reglementen van kracht, welke zowel door de Raad van Beheer (in casu de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer) als door het bestuur van de BHCN of een door het bestuur hiervoor aangestelde commissie worden vastgesteld.
Artikel 18 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist het Kynologisch reglement van de Raad van Beheer. Over de beslissingen legt het bestuur desgevraagd verantwoording aan de Algemene Vergadering af.

Afdrukken E-mailadres