Belgische Herder Club Nederland - Logo

Jaarverslag BHCN 2017

JAARVERSLAG 2017 BHCN
Dit is het jaarverslag van de Belgische Herder Club Nederland. Ons verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Zoals ieder jaar hebben we een aantal vaste activiteiten, echter er gebeurd in een verenigingsjaar veel meer. We trachten dit zo goed mogelijk weer te geven in dit verslag.
2017 een druk jaar
Om niet ieder jaar hetzelfde te schrijven in een jaarverslag is een hele kunst. Uiteraard heb je de vaste items die terugkomen, maar wat veranderd er op het gebied van beleid, of wat te denken aan de veranderingen op kynologisch gebied enzovoorts.  In dat opzicht hebben we toch veel voor onze kiezen gekregen in 2017.
Ook dit jaar erkennen we hoe fijn het is een gebalanceerd team te hebben met de poppetjes op de juiste plaats.  Dat dit niet altijd een macht der gewoonte is, is voor de buitenwereld wellicht niet altijd zichtbaar. We zijn een klein team en trots op wat we in een jaar telkens weer bereiken. Helaas hebben dit jaar wederom enkele vaste krachten ons team verlaten.
Onze webmaster die jarenlang zich heeft ingezet, bedanken wij voor zijn jarenlange trouwe dienst. Wederom heeft Willemine van Deyl een interim functie op haar genomen. Ditmaal doet zij het webbeheer. Tijdens de ALV is er een nieuwe peningmeester benoemd in de vorm van Carmen van de Kamp. 
Gaande weg het jaar hebben zowel Tovie als Jeannet ons laten weten niet nog een jaar door te willen gaan als bestuurslid. Beide dames hebben het zeer druk met de honden maar ook prive en vonden het wel welletjes geweest.
Tovie en Jeannet, dank jullie wel namens de vereniging voor de inzet die jullie getoond hebben. Wij hopen dat we in nieuwe bestuursleden dezelfde passie en bevlogenheid mogen terugzien als in jullie. Zonder dat de buitenwacht echt op de hoogte was van het vertrek van beide dames zijn we al zoekende gegaan. Ten tijde van dit verslag hebben we al ad interim iemand betrokken binnen het bestuur in de persoon van Pamela Runderkamp. Na de zomer hebben we haar benaderd en gelukkig heeft ze te kennen gegeven dat ze zich voor ons ras in wil zetten. Na goedkeuring van de ALV zal dit ad interim omgezet kunnen worden naar een volwaardig bestuurslid.
 
Bestuurssamenstelling
We zijn dus nog steeds zoekende naar liefhebbers van ons ras die zich in willen zetten voor het behoud van het ras op de diverse takken. Allround, op gebied van beleid, gezondheid, ondersteunend of welke vorm dan ook. Door de opzeggingen komt de huidige tabel tot stand.
 
 
 
Roost    Rooster van aftreden
Bestuurslid
Datum aantreden
              Reglementair aftredend
Carmen van de Kamp
             Voorjaar 2017
             Voorjaar 2020
Jeannet Boers
             Voorjaar 2015
             Voorjaar 2018
Tovie Jansen
             Voorjaar 2015
             Voorjaar 2018
Claudia Jansen
             Voorjaar 2015
V           Voorjaar 2018
Berry Meulenbroeks
             Voorjaar 2016
              Voorjaar 2019
Pauline Koning- Stern hanf
             Voorjaar 2010
              Voorjaar 2020

Bestuursvergaderingen
Van een grote regelmaat vergaderen is het ook dit jaar niet gekomen. Wederom vaak lange vergaderingen, waar we echter vaak veel te bespreken hebben. De social media en andere communicatiemiddelen doen ook uitstekend hun werk. Waardoor we niet verplicht worden vaker bij elkaar te komen. We zijn ook samen gekomen met de NVBH mbt de zooeasy database. Rasgroep 1 vergaderingen daar zijn we dit jaar ook weer bijgeweest.
Ledenaantal
Momenteel telt de BHCN  208 leden. Wederom een lichte stijging van de leden. Helaas zijn er ook altijd mensen die bedanken als lid. In 2017 hebben 49 mensen bedankt als lid. Dit mede door een opschoonaktie begin van het jaar. Hopelijk kunnen we in 2018 laten zien dat het loont om lid te zijn. 

2017 in een vogelvlucht
Eind 2016 nam Willemine van Deyl tijdelijk de ledenadministratie op zich. Een klus die meteen inzicht gaf hoe belangrijk het is om een goede administratie erop na te slaan. Na vele uren werk te hebben verzet samen met de secretaris, is er weer een goede bruikbare lijst gekomen waar we hopelijk nog vele jaren plezier aan mogen beleven. Gaandeweg het jaar heeft Claudia Jansen de ledenadministratie overgenomen. Een van de belangrijkste besluiten die we aangaande de ledenadministratie hebben genomen is het vervaardigen van een lidmaatschapskaart aan ieder lid. Dus begin 2018 hoort iedereen een kaart te krijgen.
De synergie die de 2 verenigingen binnen Nederland verbind lijkt Zooeasy te heten. In 2017 hebben we tijdens de ALV gestemd of onze leden het wenselijk achtte dat we deze samenwerking met de NVBH zouden voorzetten. Gelukkig ziet iedereen de voordelen van samenwerking tussen beide verenigingen op het gebied van gezondheid. Momenteel hebben in het totaal  20 leden van onze verenigingen een leesaccount, hiervan zijn 8 leden van de BHCN afkomstig.
 
 
Zojuist gebruikte we de term “lijkt” zeer nadrukkelijk. Het is niet vanzelfsprekend kennelijk dat indien je samenwerkt  dit ook allemaal vanzelfsprekend gaat. Eind 2017 ontvingen wij  een brief waarin stond dat de NVBH ontstemd was over het recht wat wij binnen de BHCN vrije meningsuiting noemen. Helaas gaf onze reactie niet het gewenste effect. Tegen het einde van het jaar ontvingen wij daarom een 2e brief waarin de NVBH het einde van de prille samenwerking aankondigde. Enigszins verbaasd over de gang van zaken hebben we daarom in het belang van het ras en onze leden de deur wat betreft samenwerking open gehouden en hopelijk kunnen we in de toekomst blijven communiceren over de gezondheid van ons prachtige ras.
Halverwege maart werd de ALV gehouden. Zoals eerder genoemd werd Carmen benoemd tot Penningmeester en hebben we zooeasy  omarmd. Er stond echter meer op het programma.  Gezondheid staat voorop bij de BHCN en gelukkig denken onze leden daar ook zo over. Maagkanker geldt al jaren als een hot item en na een bevlogen lezing voorafgaande aan de ALV door de heer Paul Mandigers, hielden we een stemming over het doneren van 10 procent van ons budget aan dit onderzoek. Onze leden stemden daarmee in en zo kon het bestuur € 900  doneren. Dit is natuurlijk mooi maar aanwezigen verhoogde dat bedrag met enkele honderden euro’s.
Voorafgaande aan de ALV werd er een fokkersbijeenkomst gehouden. Belangrijkste was de aanwezigheid van Paul en Sanne omtrent het onderzoek naar  maagkanker. Er werden echter andere zeer goede punten aangehaald. Zo werd er gediscusieerd over E.D. en dan met name over de verplichting/advies om dit te gaan rontgenen voor alle varieteiten binnen de Belgische Herders.  (NOTE: opnemen in VFR of vertellen in jaarverslag waarom niet)
Verder werd er kort gesproken over de 8e wervel. Hierbij geven wij het advies om hier op te rontgenen bij sporthonden.
Ook werd de rol van ons als rasvereniging hier uitvoerig besproken, dit ook omdat die rol veranderd is de laatste jaren. Een adviserende rol is momenteel de uitkomst en wij zullen hier komend jaar proberen meer uitvoering aan te geven. Waar we diverse dingen zien waar we ons hard voor willen maken zal dit zeker gelden voor de leeftijdsgrens van teven om te dekken. Wij zijn namelijk van mening dat het beter voor de gezondheid is om te wachten. Dan heb je langer de tijd om te zien of er eventuele gebreken aanwezig zijn. Bij de Raad van Beheer willen we ons hard gaan maken om een verschuiving van de leeftijdsgrens. Vanaf 2 jaar dekken tot 8 jaar. En vanaf 3 jaar gaan dekken tot 9 jaar de mogelijkheid te bieden. We zullen zien waar dit op uit loopt.
De jongen Honden en veteranendag, ook wel joho dag genoemd werd dit jaar wederom in het dogcenter gehouden. Begin april bij mooi weer was het weer een geweldig leuk samenzijn van de jongste van het ras en de oudsten. In een ongedwongen sfeer kon worden geproefd aan het showen maar ook van de fungames.
Naast de johodag wordt er ook ieder jaar een KCM gehouden. Dit jaar werd het een KCM om snel te vergeten. Totaal verpest door de regen. De aanwezigen trotseerden de regen en voor sommige waren de resultaten er niet minder om. Hopelijk mogen we in 2018 iedereen weer begroeten, alleen dan maakt het weer niet uit. We hebben gekozen voor manege de Fruithof te Heteren, waar een binnen en buiten locatie aanwezig is. Tijdens de KCM werd er ook een compact examen georganiseerd door de BHCN en hierdoor zijn we weer 2 keurmeesters rijker.
Onder auspicien van de BHCN word ook jaarlijks een agilityweekend gehouden. Op 23 en 24 september gingen weer vele agilitylopers naar Bemmel heel blij zijn we dan ook met Carl de Rouck en Marielle Bugel dat zij dit op zich nemen telkens weer. Chapeau jongens.
 
Traditiegetrouw zijn er dit jaar ook weer de wandelingen geweest. Een gezellig samenzijn in een ontspannen omgeving. Dit jaar werd er een georgaiseerd op 7 mei in Den Haag en op 19 november in de Lage Vuursche. Ik wil de aanwezigen hierbij bedanken en de organisatie natuurlijk voor de organisatie.
Onze website heeft een kleine metamorfose ondergaan. We zijn druk bezig geweest om aan de laatste standaarden te voldoen. Hopelijk zijn we de komende jaren weer voldoende update proof. Er zijn dit jaar wederom een aantal artikelen verschenen die betrekking hebben op gezondheid. Zo verschenen er artikelen over de 8e wervel en ataxie.
Om een indruk te geven van de voornaamste bestuursbesluiten in 2017 kan ik melden dat we binnen het bestuur overgegaan zijn naar een meer dagelijks bestuur. Dit houd voor ons in dat we kleine dingen vaak met slechts secretaris, penningmeester en voorzitter beslissen. Indien we besluiten dat we het nodig achten dat iedereen beslist kan alsnog dit naar het hele bestuur. Dit heeft als voordeel dat we sneller kunnen schakelen. Uiteraard beslist het voltallige bestuur over de belangrijke dingen.
Contributie verhoging is iets wat we sinds de oprichting nog niet hebben gedaan en er word toch wel eens over gesproken. We hebben afgesproken om dit voor te gaan leggen op de ALV, zodat een eventuele contributie verhoging in kan gaan per 2019. Ook willen we het HR aan gaan passen met goedkeuring van de Ledenvergadering, de wijziging zou dan tot gevolg hebben dat het in de toekomst mogelijk is indien de behoefte bestaat om Kringgroepen op te richten.
Uiteraard worden er meerdere dingen besproken tijden de bestuursvergaderingen echter dit is de voornaamste greep uit de besluiten.
Helaas moeten we nog een groot minpunt melden. Binnen onze vereniging zijn we altijd vrij ruim geweest in de vrijheid die fokkers en leden hebben in hun doen en laten. De verstikking van regels vinden wij niet meer van deze tijd. Echter we hebben wel regels. Regels dienen wel gevolgd te worden. Indien je je hier herhaaldelijk niet aan houd dienen wij daar als Rasvereniging iets mee te doen.  Dit jaar maakte de fokkerij van het Groenveld zich schuldig aan een aantal vergrijpen. Allereerst werden ze geschorst voor een jaar door de Raad van Beheer voor de kynologie. Hierdoor hebben wij alle gegevens voorlopig van de website gehaald van de nesten van deze kennel. Ook onder kennelvermeldingen werden ze verwijderd.
Een van gevolgen van de sanctie van de Raad van Beheer is dat ze geen stambomen zouden krijgen voor nesten. Wij als Rasvereniging vinden het niet kunnen dat een rashonden fokker bewust stamboomloos verder fokt. Na de uitspraak van de Raad van Beheer heeft deze kennel zich 2 maal schuldig gemaakt aan het fokken van nesten zonder stamboom. Ook gebruikten ze volgens ons VFR een te jonge reu dit jaar. En een te oude teef krijgt een nest, deze is niet alleen te oud volgens ons VFR maar ook voor het Kynologisch Reglement van de raad. Wij vinden dit niet kunnen als rasvereniging door een rashondenfokker, waardoor we genoodzaakt zijn deze fokker te schorsen tot nader orde.
Zoals ik al begon het is een druk jaar geweest, hopelijk kunnen we met dezelfde wijsheid en plezier komend jaar tegemoet gaan.
 

Getekend door :
Pauline Koning Stern-Hanf, Tovie Janssen, Jeannet Boers, Claudia Jansen en Berry Meulenbroeks, Carmen van de Kamp.
 

Afdrukken E-mailadres