Belgische Herder Club Nederland - Logo

Fokkersoverleg 2017

    Beste Fokkers en andere liefhebbers van ons ras,
 
Voorafgaande aan de ALV van 19 maart 217 jl. hebben we een fokkersoverleg gehouden. Hiervan is een verslag gemaakt. In de nabije toekomst gaan we de punten die uit dit overleg zijn gekomen verwerken in ons VFR en/of elders kenbaar maken.
Het bestuur van de BHCN meent dat we een vrij laagdrempelig VFR hebben,  echter als je volgens dit reglement wil fokken en daarbij ook gebruik wil maken van ons koopcontract,  dien je als fokker je wel aan die regels te houden. 
Indien je nieuwsgierig geworden kunt u onderstaand verslag lezen.
                                                                                                                                                            

Vooorafgaande aan de Ledenvergadering is er allereerst een fokkersoverleg gehouden. Gasten vandaag waren Dr. Paul Mandigers en Dr. Sanne Hugen en waren een beetje verlaat.
Na een kort voorstelrondje zijn we van start gegaan met het praten over Elleboog Dysplasie oftewel E.D. genoemd.
We horen als rasvereniging steeds vaker dat E.D. vaker opduikt.
Op dit moment word er bij de Laekense al volop getest op E.D. omdat het hier verplicht is. Tijdens het overleg bleek dat sommige Groenendaeler fokkers en Mechelaar fokkers dit ook al deden. We zijn het allen eens dat zolang we niet rontgenen op E.D. het niet in het ras zal zitten, echter we willen ervoor waken dat we teveel moeten gaan testen. Niet alle aanwezigen vinden het nodig om een verplichting te zetten op het rontgenen van E.D.
Verder wordt er even gepraat over het E.D. met betrekking tot sporten. Je kunt vaak al zien dat honden iets mankeren aan bewegingen, dat het dan ook belangrijk is om te gaan testen als opgemerkt wordt dat ze niet goed lopen. Ook met springen bijvoorbeeld.

E.D. is te testen vanaf 18 maanden omdat het dan officieel is voor de Raad van Beheer. Je zou dit dus prima kunnen combineren met H.D. foto’s laten maken. Uiteraard zitten hier dan extra kosten aan verbonden. Nu houd de BHCN zogenaamde H.D. rontgensessies, welke we dus zouden kunnen uitbreiden met de mogelijkheid voor E.D. Prijzen om dit gecombineerd te doen zullen we nog achterhalen. Ook is er geopperd om dit dan eventueel niet enkel in het zuiden te organiseren maar ook in het Noorden.

Slotconclusie:
Omdat zolang er niets getest wordt dit ook niet binnen het ras aanwezig is, willen we bij wijze van “proef”, onze fokkers adviseren voor een periode van 2 jaar ook E.D. te testen bij reuen en teven die getest gaan worden op H.D. Op deze wijze kunnen we gaan bekijken of dit inderdaad een probleem aan het worden is binnen ons ras. Daarom gaat de BHCN het volgende opnemen in het VFR, na beraad bij de RvB aktie Berry, een advies om voor een periode van 2 jaar alle honden die getest worden op H.D ook te testen op E.D.. Zodat we op deze wijze in kaart kunnen brengen of E.D. daadwerkelijk een probleem opleverd. Ook zouden we willen verzoeken om Dekreuen die al vaker ingezet worden binnen de fokkerij of vermoedelijk gaan worden om hier ook al op E.D. te laten testen. We zijn ons bewust van het gegeven dat gezondheid een hot item is, ook bij de gang naar de rechtzaal , vandaar dat de wijze van formuleren in het VFR belangrijk is. Dat het een proef is en slechts daarom een advies en niet dat het gaat om een verplichting. We houden u uiteraard op de hoogte via website, nieuwsbrief en FB.

De 8e wervel, wordt inmiddels met regelmaat getest bij de mechelaars die veelvoudig ingezet worden voor werkdoeleinden in de bewaking e.d.. Ook hier is kort over gesproken en de BHCN gaat op de website opnemen dat het raadzaam gaat zijn voor onze leden die pups gaan kopen met het doel deze puppen op te gaan leiden waarbij hoge belastbaarheid van hun honden verwacht wordt. Om deze honden te rontgenen op de 8e rugwervel. Ook hier zal het slechts om een advies gaan voor de sporthonden.

Inmiddels zijn Paul en Sanne binnengekomen en gaat er gesproken worden over Maagkanker.
Bij de tervuerense komt wereldwijd het meeste maagkanker voor tussen de 2-4 %
Groenendaeler tussen de 1-2%. En bij een enkele mechelaar zijn er ook inmiddels maagkanker gevallen voorgekomen. Deze zogenaamde erfelijke ziektes zijn sluipende moordenaars, omdat dit vaak op latere leeftijd tot uiting komt. Op dermate latere leeftijd dat er met sommige al weer gefokt is. Als er bij pups zijn die ziekten hebben dan zou je ze meteen kunnen uitsluiten voor de fok. Daar houd het dan ook op en word de ziekte niet verder gegeven.
De maagcarcinoom komt vaak pas bij 5-6 jaar tot uiting en heeft zijn hoogtepunt bij 8 jar bereikt. Inmiddels zijn er 48 controledieren en 48 dieren die als lijder zijn aangemerkt. Deze zijn allen door een zogenaamde G-wash gegaan waardoor het mogelijk is een analyse erop los te houden waar deze op 117 markiesjes zijn getest. Die G-wash die koste 28.000 euro. Er is al uitvoerig ge-analyseerd en volop op mogelijke beelden ingezoomd.
Nu hebben ze een vermoeden echter dit is nog niet volledig en goed gestaafd, dus wil men deze G-wash nogmaals doen alleen dan met een uitgebreidere versie of er dient het DNA materiaal letter voor letter uitgelezen te worden. Wat er op neerkomt dat je een basis DNA heb waarbij vergeleken wordt met DNA van de 48 lijders. Maar ook de vergelijking van het basis DNA versus DNA van de 48 controledieren.
Dus voor deze stappen in de toekomst is ook geld voor nodig. Dit geld gaat niet naar Paul of naar Sanne, want deze doen dit belangeloos met hun liefde voor het ras.

De vraag of alle tumoren gelijk waren of dat er ook nog verschillen in zaten werd gesteld. Dat klopt in er komen verschillende tumoren tot uiting welke in de basis echter gelijk zijn.
Ook werd het belang van nauwkeurig onderzoek door dierenartsen en de eigenaren die in principe eerder naar een specialist dienen te gaan nog eens benadrukt. Want enkel bloed afnemen en opsturen is niet voldoende. Het gaat juist dat dit bloed ge-fenotypeerd is, anders kun je niet vaststellen of het daadwerkelijk maagkanker is. Dan blijft het bij vermoedens. Dus mensen bij vermoedens of bij overlijden neem de moeite om met ons, Anne-Marie contact op te nemen om de juiste weg te volgen.

Sinds Paul de crowdfunding gestart is is er tot dusverre 3100 euro gedoneerd, incl het geld dat van de BHCN 800 euro gestort zou worden. Verder noemde Paul dat hij veel contacten had met collega’s in het buitenland maar dat zij het verste waren in het onderzoek en ook de meeste kans hadden een doorbraak te forceren. De honden in hun onderzoek komen vooral van Nederland, Duitsland en Belgie. Frankrijk is lastig om daar info vandaag te krijgen. Is ook maar een collega die daar iets in doet. De controle dieren die zijn pas echt geschikt vanaf 12 jaar om echt in het traject van waarde te kunnen zijn. Deze worden uitgebreid gevolgd tot aan de dood van de hond. Paul geeft aan dat Nederland wel een fijn land is ook qua medewerking, want dit is niet overal zo. Niet alle dierenartsen zijn op de hoogte van dit onderzoek wat zeer jammer is.
Op de vraag of er nog steeds bloed nodig is, werd ja gezegd, dus mogelijk is eht een idee om op de Clubmatch van de BHCN wederom een bloedtestafname te regelen. Dus alle honden die 10 jaar of ouder zijn kunnen hier deel aan nemen.

In de toekomst hopen Paul en Sanne dat er door middel van Risicoschatting het mogelijk te maken om een teef met een bepaalde waarde een dekking te laten doen met een Reu die een mindere waarde vertegenwoordigt.

Helaas door tijdgebrek hebben we niet langer de tijd gehad om Sanne en Paul te kunnen spreken over dit zeer interessante onderwerp. Maar van harte bedankt namens allen voor de komst en uitleg.

Laatste onderwerp dat besproken werd is toch wel de rol van de rasvereniging in het hedendaagse. Inmiddels zijn de soep en de broodjes kroket ge-arriveerd en al etende wordt er verder gegaan. In zoverre heeft de fokker een rasvereniging niet meer nodig om te kunnen fokken. De fokker is tenslotte zelf verantwoordelijk. Echter de aanwezigen stelde toch de rasvereniging als adviserende partij toch op prijs. Als vraagbaak fungerend en ook de informatievoorziening die ons toekomt kan mooi onder de aandacht van de fokkers worden gebracht. Dit geldt ook voor het aanleveren van artikelen mbt gezondheid.
Als we gaan kijken naar de samenwerking met de andere rasvereniging vind men dat prima op het gebied van gezondheid. Echter met behoud van de eigen identiteit.
Veel aanwezige fokkers die wel met de gezondheid bezig zijn vinden het jammer dat het moeilijk is gezondheidsinformatie van pupkopers te krijgen. Wel vinden de fokkers het belangrijk dat er maximale openheid is inzage de gezondheid. Ook mogen reu eigenaren zich meer en meer betrokken gaan voelen bij de fokkerij. Dus ook informatie verzamelen over nesten en vooral dit delen met de fokker.
Als onderdeel van de informatievoorziening word een idee geopperd om pupkopers middels de fokker te laten voorzien om toestemming te geven dat de BHCN of de fokker een enquete gaat toezenden om zo gezondheidsinformatie van het ras te genereren. Namens de BHCN gaat Pauline hier een enquete opstellen. Vooraf zal deze informatie gedeeld worden met fokkers om zo tot een korte maar goede vragenlijst te komen. Dit zal onder andere gedeeld worden in de fokkersgroep op FB. Voor de heer Hogenhout zenden we dit toe, daar hij niet van de FB is.
Steeds meer fokkers merken dat het balgebrek een probleem gaat vormen. Het is een duidelijk signaal.

Hiermee werd het fokkeroverleg beeindigt. Dit alles vond in een mooie gezellige sfeer plaats, waar iedereen hoorde wat er vertelt werd door de ander en iedereen voldoende mogelijkheid kreeg om te spreken. Ik wil dan ook namens de BHCN iedereen bedanken voor hun komst en bijdrage.

Beste Fokkers en andere liefhebbers van ons ras,
 
Voorafgaande aan de ALV van 19 maart 217 jl. hebben we een fokkersoverleg gehouden. Hiervan is een verslag gemaakt. In de nabije toekomst gaan we de punten die uit dit overleg zijn gekomen verwerken in ons VFR en/of elders kenbaar maken.
Het bestuur van de BHCN meent dat we een vrij laagdrempelig VFR hebben,  echter als je volgens dit reglement wil fokken en daarbij ook gebruik wil maken van ons koopcontract,  dien je als fokker je wel aan die regels te houden. 
Indien je nieuwsgierig geworden kunt u onderstaan versklag lezen.

Afdrukken E-mailadres