Belgische Herder Club Nederland - Logo

Jaarverslag BHCN 2018

JAARVERSLAG BHCN 2018

Dit is het jaarverslag van de Belgische Herder Club Nederland. Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december en naast de vaste activiteiten vinden ook andere gebeurtenissen plaats en het geheel wordt hieronder dan ook zo goed mogelijk weergegeven.

Evenementen :

8 april : jongehondendag en fungames

15 september : Kampioenschapsclubmatch

13 oktober : Keumeesterexamen

Een dag na de uitreiking van de erespelden vonden op 8 april de jongehondendag en de fungames plaats, voorafgegaan door een huldiging met bloemen en een mooi woord van dank door de voorzitter aan de familie Roozen voor bewezen diensten in de fokkerij en aan Jeannet Boers Mulders en Tovie Janssen-Hermans voor hun inzet voor onze vereniging. De jongehondendag zelf was een succes met 53 inschrijvingen voor de show en 22 voor de fungames. De keuringen door Claudia van Mil-van Buren en Tom Roozen, beiden kandidaat-keurmeester, verliepen - dank zij het mooie weer in open lucht - in een gemoedelijke sfeer.

De kampioenschapsclubmatch vond plaats onder leiding van Randy Verbakel, de keuringen werden verricht door Marion ten Cate en Myriam Vermeire terwijl het ringpersoneel voornamelijk bestond uit kandidaten voor het keermeesterexamen. Ondanks het feit dat er geen overweldigend aantal inschrijvingen te noteren viel (55) en er sprake was van een lichte overbelasting van het secretariaat bij aanvang konden we toch spreken van een zeer geslaagde dag dank zij de locatie, het mooie weer en de sportieve ingesteldheid van de deelnemers.

Het keurmeesterexamen werd afgenomen op 13 oktober en succesvol afgerond door Pauline Koning-Stern Hanf, Marion ten Cate en Pamela Runderkamp na een jaar opleiding met ondermeer theorieavonden, praktijkdagen en een leerzaam bezoek aan de Laeken Funday. Hun inspanningen leverden 5 bijkomende keurmeesters op voor de Belgische herder. In overleg met de Raad van Beheer werd de opleiding van een zesde kandidaat-keurmeester stopgezet.

Erespelden :

Als rasvereniging mochten we met gepaste fierheid zowel Tom als Ria Roozen, geëerd door de Raad van Beheer, in de kijker plaatsen. Tom ontving namelijk een zilveren en Ria een gouden speld, respectievelijk voor 20 en 30 jaar inzet voor de Groenendaler.

Bestuursvergaderingen :

Bestuursvergaderingen vonden plaats op 8 februari, 25 april en 7 november. De sociale media en andere communicatiemiddelen leveren uitstekend werk en werken kosten- en tijdbesparend ten overstaan van fysieke aanwezigheid op vergaderingen.

Algemene ledenvergadering :

Deze vond plaats op 27 maart. Het jaar kende voordien al een onrustig verloop en ook de vergadering verliep niet naar wens. Letterlijk 5 minuten voor aanvang gaf de toenmalige penningmeester er de brui aan. De begroting voor 2018 bleek niet geheel correct en gezien het bestuur niet de gepaste uitleg kon verschaffen werd daarvoor geen décharge verleend. Er werd wel toegestaan voorlopig door te gaan mits de belofte een kloppende begroting aan te leveren en een extra ALV in het najaar te houden. Er startte bijgevolg een zoektocht naar een nieuwe penningmeester, ongetwijfeld gezien de onverwachte situatie een moeilijk in te vullen bestuurspost. Pamela Runderkamp bleek echter bereid voorlopig de honneurs op dat vlak waar te nemen.

Op de volgende alv zou een kringgroepreglement worden gepresenteerd.

Bijkomende vergaderingen :

Vergadering met de NVBH m.b.t. de Zoo easy database

Rasgroep-1 vergadering

Zoo easy :

Een discussie tussen de besturen van NVBH en BHCN naar aanleiding van berichten, geplaatst ten persoonlijke titel door bestuursleden op de faceboekpagina van de BHCN, leidde tot een stopzetting van het samenwerkingsverband met de NVBH.

Bestuurswisselingen :

Tijdens de ALV dd 27 maart traden mevr. Sandra Kurcsics en mr. Randy Verbakel toe tot het bestuur, Sandra nam de ledenadministratie op zich, Randy de evenementen. Mevr. Pamela Runderkamp werd 2de secretaris ter ondersteuning van de secretaris die op privaat vlak op dat ogenblik een drukke periode kende. Mevr. Ellen Verbakel trad korte tijd nadien toe tot het bestuur als penningmeester ad interim. Mevr. Verbakel kwam snel tot de conclusie dat ze een puinhoop erfde wat door het feit dat op 3 jaar 5 penningmeesters actief waren niet geheel verwonderlijk is. Nadat ook de webmaster had aangegeven te willen stoppen nam mevr. Verbakel ook deze functie op zich.

Mevr. Runderkamp, overbelast door haar werk voor de World Dog Show en de nasleep ervan, zag zich na enige tijd niet langer in staat haar functie naar behoren uit te voeren en besloot dat het beter was daarmee te stoppen. Ze was wel bereid nog aan te blijven in het kader van de KCM en het keurmeesterexamen en zou zich op de geplande extra ALV terugtrekken.

De onrust die al heerste nog voor de AVG en de combinatie van financiële chaos, misverstanden en helaas ook onbeschikbaarheid wegens gezondheidsproblemen en private beslommeringen leidden tot vertrouwensbreuken en al dan niet terechte uitspraken zodat een vlot bestuur van de vereniging nagenoeg onmogelijk werd. Een jammerlijke situatie voor een groep personen die zich toch vrijwillig, onbaatzuchtig en met de beste bedoelingen inzette voor hetzelfde doel.

Op 24 oktober legde Pauline Koning-Stern Hanf dan ook totaal onverwacht haar functie als bestuurslid neer. De dag nadien, 25 oktober, deed Pamela Runderkamp hetzelfde.

De extra ALV welke statutair diende gehouden te worden naar aanleiding van de niet-correcte begroting op de ALV van 27 maart en die beloofd was door het bestuur kwam er niet. Het bestuur besloot deze te verdagen naar het voorjaar 2019 wat door een aantal leden en de kascommissie niet aanvaard werd. 11 leden ondertekenden naar aanleiding van de dubieuze financiële gegevens op 20 november een brief met het verzoek werk te maken van de BALV, welke binnen de 6 weken na aanvraag diende te worden georganiseerd. Door het bestuur werd kort na ontvangst van de brief een datum vooropgesteld doch die werd door de ondertekenaars niet geaccepteerd met een impasse als gevolg. Ondanks meerdere contacten tussen beide partijen kwam men niet tot een akkoord. Op 21 december diende Claudia Janssen haar ontslag in, gevolgd door alle andere bestuursleden uitgezonderd secretaris Berry Meulenbroeks die besloot aan te blijven tot de BALV.

Bestuurssamenstelling 2018 en rooster van aftreden :

Bestuurslid                                                                        aantreden                          afgetreden        regl. aftred.

Berry Meulenbroeks, secretaris                                              voorjaar 2016                    voorjaar 2019

Pamela Runderkamp, penningmeester                               voorjaar 2017                    25.10.2018          voorjaar 2020

Pauline Koning-Stern Hanf, voorzitter                  voorjaar 2010                    24.10.2018          voorjaar 2020

Claudia Janssen, vice-voorzitter                                              voorjaar 2015                    21.12.2018          voorjaar 2018

Sandra Kurcsics, lid                                                        voorjaar 2018                    dec. 2018            voorjaar 2021

Randy Verbakel, lid                                                       voorjaar 2018                    dec. 2018            voorjaar 2021

Ontzetting lidmaatschap :

Eén lid heeft tijdens zijn schorsing zijn lidmaatschap opgezegd. Gezien de opzegging dateerde van na 1 december 2017 zou deze persoon nog lid geweest zijn in 2018. Het bestuur heeft het lid een brief gestuurd met de mededeling dat hij als lid ontzet werd uit het lidmaatschap van de BHCN.

AVG :

In 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Als vereniging diende naar de leden toe duidelijkheid verschaft te worden omtrent het omgaan met de persoonsgegevens.   Hieruit vloeide de privacy policy voort welke terug te vinden is op de website.

Ledenaantal :

Eind 2018 telde de BHCN 223 leden, een lichte stijging met vorige jaren. 11 personen hebben in 2018 bedankt als lid.

Op 27.05.2019 getekend door :

Els Groothuizen – Angelica Kwakernaat – Kayleigh Stammis – Paul Vloemans

Afdrukken E-mailadres